Startseite

Basidiodendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen 1963

Synonyme: Bourdotia eyrei (Wakef.) Bourd. & Galz. , Gloeocystidium croceotingens Wakef. in Bres. , Sebacina eyrei Wakef.

Systematik: Basidiomycota > Tremellales > Exidiaceae

Deutscher Name: