Startseite

Arpinia fusispora Hohmeyer 1988

Systematik: Ascomycota > Pezizales > Pyronemataceae

Deutscher Name:

Rote Liste: R